Mikkeli-yhteisö

Mikkeli-yhteisön perustehtävänä on tuottaa laadukkaita yhteisöllisiä päihde- ja perhekuntoutuspalveluita yksin kuntoutukseen tuleville sekä pariskunnille ja perheille.

Mikkeli-yhteisön arvolähtökohtina ovat usko yhteisön auttavaan voimaan ja asiakkaiden kykyyn muuttua sekä turvallisuus, välittäminen, yksilöllisten tarpeiden huomioon ottaminen ja lääkkeettömyys. Visiona Mikkeli-yhteisöllä on toimia yhteisöllisen päihde- ja perhekuntoutuksen edelläkävijänä.

Mikkeli-yhteisössä asiakkaita kutsutaan oppilaiksi, koska yhteisöllisessä kuntoutuksessa on kyse uuden elämäntavan oppimisesta. Yksin kuntoutukseen tulleet ja perheet muodostavat yhdessä tiiviin yhteisön, jossa oppilaat tukevat ja auttavat toisiaan sekä kantavat vastuuta toinen toisistaan. Tärkeä osa Mikkeli-yhteisön kuntoutusta on AA- ja NA-ryhmiin sekä 12 askeleen -ohjelmaan tutustuminen ja sitoutuminen.

Vuoden 2019 toiminta

Päinvastoin kuin vuonna 2018, alkuvuonna 2019 Mikkeli-yhteisössä oli runsaasti asiakkaita. Notkahdus tuli loppukesällä, ja syyskuussa oli todella huono tilanne, joka onneksi parani loppuvuotta kohti. Koko vuonna hoitopäiviä oli yhteensä 4623 (2018, 4248), lasten hoitopäiviä oli 497 (2018, 398) ja peliriippuvuushoitopäiviä 69 (2018, 0).

Kuntoutusjaksojen keskimääräinen pituus on pysynyt samalla tasolla kuin vuonna 2017 eli hieman pidempänä kuin aiempina vuosina. Kuntoutusjaksojen jälkeen useimmat oppilaat ovat käyneet kaksi tai kolme viikon tai joissain tapauksissa kahden viikon mittaista intervallijaksoa.

Mikkeli-yhteisöstä uuden elämän löytäneille oppilaille yhteisöstä on tullut tärkeä paikka, johon palataan mielellään vuosienkin päästä. Siksi jatkohoidon viikonloput ovat olleet jatkuvasti suosittuja. Jatkohoidon viikonloppuja järjestettiin vuoden 2019 aikana kaksi. Jatkohoidon viikonloput ja muut entisten oppilaiden vierailut ovat omalta osaltaan tukeneet yhteisöllisyyttä sekä antaneet nykyisille oppilaille toivoa elämänmuutoksen mahdollisuudesta. Mikkeli-yhteisön entiset oppilaat tukevat toisiaan myös sosiaaliseen mediaan perustamissaan verkostoissa.

Yhteisöllisyyden vahvistamiseksi ja toiminnan kaikinpuoliseksi kehittämiseksi on vuoden aikana pidetty koko yhteisön kehittämispäiviä.

Tiivistä sidosryhmäyhteistyötä

Jatkuvan asiakaskysynnän turvaamiseksi Mikkeli-yhteisö on osallistunut järjestettyihin kilpailutuksiin ja panostanut palvelujensa markkinointiin. Henkilökunta sekä nykyiset ja entiset oppilaat ovat käyneet esittelemässä Mikkeli-yhteisön toimintaa. Yhteisössä on käynyt jatkuvasti tutustujia, muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä vankeinhoidon työntekijöitä ja monenlaisia opiskelijaryhmiä.

Asiakkaiden ohjautumiseksi on jatkettu yhteistyötä muun muassa Etelä-Savon Soste-verkoston, Essoten Riippuvuusvastaanoton ja Sovatek-säätiön kanssa. Yhteistyötä on ollut myös Itä-Suomen päihdefoorumin, Etelä-Savon järjestöjohtajaverkoston ja alueen sote-virkamiesten kanssa.

Mikkeli-yhteisö on suosittu harjoittelupaikka; lukuvuoden aikana yhteisössä oli lähes koko ajan sairaanhoitaja-, lähihoitaja- ja sosionomiopiskelijoita suorittamassa opintoihinsa kuuluvaa harjoittelua.

VAK ry sai vuodelle 2019 valtionavustusta päihdeäitien kuntoutustoiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Avustusta käytettiin perhekuntouksen tilojen viihtyisyyden lisäämiseen sekä koulutukseen.

VAK ry:llä oli esittelypöytä Sosiaalialan asiantuntijapäivillä Tampereella ja Päihdepäivillä Helsingissä sekä teltta Porin SuomiAreena-tapahtumassa.

Henkilöstön hyvinvointiin panostetaan

Vuoden 2019 lopussa Mikkeli-yhteisössä oli seuraavat toimet: johtaja, sosiaalityöntekijä, kolme sairaanhoitajaa, viisi ohjaajaa ja lastenhoitaja. Lääkäri työskentelee Mikkeli-yhteisössä osa-aikaisesti. Lisäksi muutamia sijaisia on työskennellyt yhteisössä erimittaisia aikoja vuoden aikana. Palkkatuella Mikkeli-yhteisössä työskennellyt kiinteistönhoitaja jatkaa oppisopimuskoulutuksessa. Oppisopimuksella lähihoitajaksi opiskelun aloitti yksi henkilö. Työkokeilussa on ollut kaksi henkilöä.

Henkilöstön hyvinvointia ja yhteishenkeä on pyritty parantamaan toiminnan kehittämispäivillä, työnohjauksella sekä liikunta- ja kulttuuriseteleillä. Viikoittain on henkilökunnan kokoukset. Mikkeli-yhteisön työnohjaajana on jatkanut psykoterapeutti, työnohjaaja ja kouluttaja Jari Härkönen. Härkönen on aikanaan ollut myös perustamassa Mikkeli-yhteisöä. Työnohjaus on ollut ryhmätyönohjausta, johon koko henkilökunta on osallistunut.

Heinäkuussa 2016 Mikkeli-yhteisössä luovuttiin öljylämmityksestä ja siirryttiin kotimaiseen, ympäristöystävälliseen hakelämmitykseen. Vuonna 2019 solutalossa tehtiin patteriverkoston remontti, joka lisää hakelämmityksen energiatehokkuutta.

Henkilöstö on osallistunut vuoden 2019 aikana seuraaviin koulutuksiin ja tapahtumiin:

 • Ensiapukoulutus koko henkilöstölle
 • Huumetyöläisten neuvottelupäivät
 • Työvuorosuunnittelu
 • Päihdepäivät
 • Sosiaalialan asiantuntijapäivät
 • Yhteisöhoidon koulutus
 • Varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhde koko henkilöstölle
 • Sairaanhoitaja (YAMK)

Käyttäjäkunnat

Vuonna 2018: Mikkeli-yhteisön palveluja käytti 39 eri kuntaa.

Hoidetut riippuvuudet

Vuonna 2018: Alkoholi: 22%, moniaine: 55%, huumeet 23%, lääkkeet 0%

Asiakkaiden ikäjakauma

 

varsinaisista asiakkaista N=69 v. 2019, N=64 v. 2018

Asiakkaiden työsuhteet

Asiakkaiden hoitoajat

 

Yhteistyötahot:

 • Etelä-Savon Soste-verkosto
 • Essoten Riippuvuusvastaanotto
 • Sovatek-säätiö
 • Itä-Suomen päihdefoorumi
 • Etelä-Savon järjestöjohtajaverkosto ja alueen sote-virkamiehet