Kankaanpään A-koti

A-koti tarjoaa laadukasta kuntoutusta päihderiippuvuuteen ja muihin riippuvuuksiin naisille, miehille ja perheille. Toimintamme arvolähtökohtina ovat asiakkaan ja yksilöllisyyden arvostaminen, yhteisöllisyys ja voimavarakeskeisyys. Kankaanpään A-koti on asiakkaalle turvallinen ja muutosta edistävä kuntoutusyhteisö sekä joustava ja luotettava yhteistyökumppani.

Vuosi 2019 oli Kankaanpään A-kodin 66. toimintavuosi. Edellisvuosia mukaillen tärkeimpinä tavoitteina olivat asiakaskysynnän säilyttäminen ja markkinoinnin tehostaminen. Lisäksi tavoitteena oli lisätä kuntien kanssa tehtävää yhteistyötä, lisätä sosiaalisen median käyttöä viestintäkanavana sekä osallistua aktiivisesti sosiaalialan eri tapahtumiin. Viestinnän osalta tavoitteet täyttyivät hyvin, samoin kuin muun muassa Porin SuomiAreena-tapahtuma, josta saimme runsaasti positiivista näkyvyyttä ja palautetta.

Asiakaskysynnän osalta vuosi 2019 ei vastannut tavoitteita. Tulos jäi alijäämäiseksi. Hoitovuorokausia kertyi yhteensä 11 585, joka on selvästi edellisvuotta vähemmän (13 129). Keskimääräinen hoitoaika oli 51 vuorokautta. A-kodin palveluja käytti yhteensä 56 kuntaa (2018, 65). Suurin asiakasryhmä oli 25–34-vuotiaat asiakkaat. Alkoholia pääpäihteenä käyttäviä oli 47 prosenttia asiakkaista (2018, 46 prosenttia), huumeiden käyttäjiä 14 prosenttia (2018, 10 prosenttia) ja sekakäyttäjiä 36 prosenttia (2018, 40 prosenttia). Intervalli- ja peliriippuvuusasiakkaiden määrä lähes puolittui edellisvuodesta.

Muutoksia henkilöstössä ja käytännöissä

Kankaanpää A-kodin henkilökunta on suhteellisen pysyvää. Vuonna 2019 työntekijöiden määrässä ja vaihtuvuudessa tapahtui kuitenkin muutoksia. A-kotia vuodesta 2015 johtanut Heidi Viljanen pääsi eduskuntaan ja hänen sijaisekseen valittiin Marikki Forell.

Perheyhteisön ohjaaja Petri Syrjätie siirtyi vuoden toimivapaalle ja hänen sijaisekseen valittiin Anni Kierikka. Samalla ohjaajan tehtävä muutettiin perhetyöntekijän tehtäväksi. Lähihoitaja oppisopimusopiskelijana aloitti Lauri Lindholm. Loma-aikoina pystyttiin rekrytoimaan riittävä määrä sijaisia. Toimintasuunnitelman mukaisesti työntekijöiden koulutukseen panostettiin ja osaamista pyrittiin edelleen kehittämään. Työntekijämme ovat innostuneita kehittämään itseään ja hankkimaan erityisosaamista koulutusten avulla. Olemme myös omalta osaltamme jakaneet osaamistamme erilaisissa tilaisuuksissa asiantuntijaluennoitsijoina.

Tärkeää perustoiminnan kannalta oli yhteisöhoidon menetelmien ylläpitäminen ja kehittäminen. Lisäksi huomio kiinnitettiin resurssien ja osaamisen oikein kohdentamiseen. Tämän seurauksena talon sairaanhoitajan tehtävä lakkautettiin. Vapautuneet resurssit siirrettiin kuntoutusyhteisöihin siten, että jokaisessa yhteisössä työskentelee sairaanhoitaja. Perheyhteisön perhetyöntekijöiden määrä nostettiin kahteen. Tällä varmistetaan perhetyön saatavuus kuutena päivä viikossa. Loppuvuodesta ryhdyimme kehittämään sähköistä raportointikäytäntöä ja tehostamaan asiakastietojärjestelmän yhtenäistä, käyttäjälähtöistä työskentelyä. Kaikille työntekijöille perustettiin omat sähköpostitilit.

Tärkeää tyky-toimintaa

Työntekijöiden jaksaminen haastavassa työssä on jatkuvasti huomioitava asia. Säännöllinen, kuukausittainen työnohjaus on tärkeää. A-kodilla toteutetaan ryhmämuotoista työnohjausta. Työnohjaajana toimii Heikki Kupiainen. Järjestimme työyhteisön kehittämisiltapäivän 1.11., jossa keskityttiin selvittämään johtajamuutoksen aiheuttamia ristiriitoja. Kehittämispäivän jatkona tulemme järjestämään yhteisöllisyyttä lisäävän työpajan.

Työntekijöiden työhyvinvointia tuettiin tyky-setelein ja järjestämällä tyky-toimintaa. Työterveyshuollon sopimukseen lisättiin työfysioterapeutin palveluja ennaltaehkäisemään tules-ongelmien lisääntymistä. Samalla lisättiin ergonomisia työskentelyratkaisuja. Lisäksi osallistuimme kesällä Kankaanpäässä järjestettyyn firmapesikseen, jossa pelasimme pesäpalloa yhdessä muiden kankaanpääläisten yritysten ja yhteisöjen kanssa.

Kuntoutustoimintaa kehitetään aktiivisesti

VAK ry sai vuodelle 2019 valtionavustusta päihdeäitien kuntoutustoiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Kankaanpään A-kodissa avustuksen turvin on tehty merkittäviä parannuksia perheyhteisön asuintilojen ja päiväkoti Onnelan turvallisuuteen ja viihtyvyyteen. Asunnot on remontoitu ja sisustettu nykyaikaisiksi ja viihtyisiksi. Onnelan keittiö ja wc-tilat on kunnostettu. Lisäksi henkilökuntaa on koulutettu ja toimintaa kehitetty. Haluamme olla jatkossakin Suomen parhaimmistoa päihdeperheiden kuntoutuksessa.

Tärkeänä tavoitteena oli kuntoutuksen sisällön ja toiminnan rakenteiden arviointi ja kehittäminen. Jatkoimme vastaavien työntekijöiden, kuntoutusvastaavan ja johtajan tehtävänkuvien ja työnjaon selkeyttämistä. Tavoitteena on välttää päällekkäisen työn tekeminen, kasvattaa ymmärrystä vastuista sekä parantaa tiedonkulkua ja suunnittelun systemaattisuutta. Vastaavien kokouksia järjestettiin kahden viikon välein. Tätä työtä ja muun muassa sisäisen tiedonkulun parantamista jatketaan myös ensi vuonna.

Peruskuntoutusyhteisöjen toiminnan yhtenäistämistä jatkettiin. Perheyhteisössä aloitettiin esimiehen johtamana LEAN-ajatteluun pohjautuva työskentely kuntoutusprosessien ja työryhmänä toimimisen selkeyttämiseksi.

Uutena palveluna A-kodilla toteutettiin viisi läheisviikonloppua vuoden 2019 aikana. Läheisviikonloppujen pilotointi liittyi vastaavan sairaanhoitajan Jenni Kukkulan YAMK:n lopputyöhön. Viikonloppujen tavoitteena oli lisätä läheisten tietoisuutta riippuvuussairauksista ja vahvistaa heidän jaksamistaan. Viikonlopuista saatu palaute on ollut erittäin positiivista. Toimintaa on tarkoitus jatkaa ensi vuoden aikana.

Tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa

Perinteiseen tapaan A-kodissa vieraili vuoden aikana useita opiskelijaryhmiä. Lisäksi A-koti toimi monien sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden työssäoppimispaikkana, kuten aiempinakin vuosina. Myös monista kunnista kävi vuoden aikana henkilöstöä tutustumassa A-kodin toimintaan.

Tiivistä yhteistyötä Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän (PoSa) kanssa jatkettiin muun muassa A-kodissa toteutettavien lasten valvottujen ja tuettujen tapaamisten muodossa. Hankeyhteistyötä SAMK:in kanssa jatkettiin. Tämä poiki tutkimusyhteistyötä vuodelle 2020 Tampereen yliopiston kanssa Perhesomebody-menetelmän toimivuuden arvioimiseksi päihdeperheen kuntoutuksessa. Valtakunnallinen yhteistyö THL:n kanssa jatkui päihdeäitien kuntoutuspalveluiden kehittämisellä.

Elokuun toisena viikonloppuna A-kodilla järjestettiin jokavuotiset Elopäivät. Aurinkoinen ja lämmin sää suosi tapahtumaa, joka toteutui mukavassa yhteishengessä. Tunnelma oli jälleen kerran lämmin ja yhteisöllinen sisältäen jälleennäkemisiä ja kuulumisten vaihtoa. Vuoden aikana A-kodissa vieraili säännöllisesti entisiä asiakkaita jakamassa kokemuksiaan kuntoutuksessa oleville asiakkaille. Myös NA- ja AA-infoja pidettiin A-kodilla. Myös A-kilta kävi esittelemässä säännöllisesti toimintaansa A-kodilla.

Laatutyöryhmä ja työsuojelutoimikunta kokoontuivat vuoden aikana säännöllisesti. Asiakastiloja on edelleen remontoitu ja kalustehankintoja tehty. Kanttiinin tilat muutettiin kokoustiloiksi.

Yhteistyötä vuoden aikana on tehty muun muassa Rikosseuraamuslaitoksen, A-killan, AA:n ja NA:n, YAD ry:n, Kris Satakunnan, Tampereen Yliopiston, Satakunnan Ammattikorkeakoulun, Winnova Oy:n, Sataedun, Tampereen seudun ammattiopiston, Tampereen Ammattikorkeakoulun ja Vaasan Ammattikorkeakoulun kanssa.

A-kodissa työskenteli vuoden 2019 lopussa: ts. johtaja, kuntoutusvastaava, lääkäri (osa-aikainen), kaksi vastaavaa sairaanhoitajaa, vastaava ohjaaja, kolme toimistosihteeriä, etuusohjaaja, kolme sairaanhoitajaa, 16 ohjaajaa, kolme keittäjää ja kaksi toiminnallisen kuntoutuksen ohjaajaa. Vuoden lopussa henkilökuntaan kuului 34 työntekijää.

Henkilökunta on osallistunut vuoden 2019 aikana seuraaviin koulutuksiin ja alan tapahtumiin:

 • Yhteisöhoidon koulutus
 • Sosionomi (YAMK)
 • Luottamusmiespäivät 17.–18.10.2019
 • Sosiaalityö 2019
 • Titania perehdytyskoulutus
 • Nepsy
 • SomeBody-menetelmäkoulutus, 5 op
 • Lasinen lapsuus – Haastava arki -koulutus
 • Turvallisuuspäällikön peruskurssi
 • Koko henkilökunta: EA 1
 • Sairaanhoitaja (YAMK) Johtamisen ja kehittämisen koulutusohjelma
 • JUKO Luottamusmiespäivät
 • THL:n rahapeliriippuvuus hallintaan -koulutus
 • Valtakunnalliset päihdepäivät 8.–9.9.2019
 • Vankimessut 6.6.2019
 • Naisen väkivalta, Satakunnan Sairaanhoitopiiri
 • EmCe palkkahallinnon ja taloushallinnon käyttäjäpäivät 25.–26.11.2019
 • Kokemusasiantuntijakoulutus

Käyttäjäkunnat

Vuonna 2018: A-kodin palveluja käytti 65 eri kuntaa

Hoidetut riippuvuudet

Vuonna 2018: Alkoholi: 46%, huumeet 10%, sekakäyttäjät: 40%, peliriippuvuus 1%

Asiakkaiden ikäjakauma

 

 

Varsinaisista asiakkaista N=165 v. 2019, N=178 v. 2018

Asiakkaiden työsuhteet

 

 

Asiakkaiden hoitoajat

 

Päihdeaineet

 

Yhteistyötahot:

 • Rikosseuraamuslaitos
 • A-kilta
 • AA ja NA
 • YAD ry
 • Kris Satakunta
 • Tampereen Yliopisto
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Winnova Oy
 • Sataedu
 • Tampereen seudun ammattiopisto
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Vaasan ammattikorkeakoulu